Chci si půjčit

OBJEDNÁVKY
+420 606 502 050

Půjčovní řád : Půjčovna - skibox.cz

I. Všeobecné podmínky

Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel Neubox CZ s.r.o. a straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě ( dále jenom nájemce). Nájemce může být každý, kdo předloží 2 platné doklady totožnosti ( pas.občanský průkaz, řidičský průkaz) Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro silniční provoz, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy. Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k předmětu pronájmu.

II. Použití pronajatého předmětu

1. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

III. Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce

Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude navíc stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu

Minimální doba pronájmu je jeden den ( = 24 hodin). Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době nebo telefonické domluvě s pronajímatelem. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele neméně však 48 hodin předem. Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den držení předmětu. Pronájemce v tomto případě má i právo na plnou náhradu škody. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí být řádně vyčištěn. V případě nedodržení bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění - 150,- Kč; silné znečištění - 300,- Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.) Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den je pronajímatel oprávněn neprodleně informovat Policii ČR a považovat nevrácení za krádež.

V. Stav pronajatého předmětu

Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

VI. Ručení nájemce

Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem.

VII. Ochrana dat

Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.

IX. Vrácení kauce

V případě, že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy bude pojistná událost vyřešena pojišťovnou nebo bude známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství.

X. Závěrečné ustanovení

Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecný mi obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu.